array(15) {
 ["post"]=>
 string(4) "post"
 ["page"]=>
 string(4) "page"
 ["attachment"]=>
 string(10) "attachment"
 ["revision"]=>
 string(8) "revision"
 ["nav_menu_item"]=>
 string(13) "nav_menu_item"
 ["custom_css"]=>
 string(10) "custom_css"
 ["customize_changeset"]=>
 string(19) "customize_changeset"
 ["oembed_cache"]=>
 string(12) "oembed_cache"
 ["user_request"]=>
 string(12) "user_request"
 ["event"]=>
 string(5) "event"
 ["speakers"]=>
 string(8) "speakers"
 ["price-table"]=>
 string(11) "price-table"
 ["wpcf7_contact_form"]=>
 string(18) "wpcf7_contact_form"
 ["mec-events"]=>
 string(10) "mec-events"
 ["mec_calendars"]=>
 string(13) "mec_calendars"
}

 

15. Spotkania z Filmem Górskim
Międzynarodowy Konkurs Filmowy
REGULAMIN
§1
Termin
15. Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) odbędą się w dniach 5 września – 8 września 2019 r.
w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim (SzFG),
zrzeszone w The International Alliance for Mountain Film (IAMF).

§2
Filmy
Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane od 2017 r.
Forma obrazu jest dowolna – na konkurs można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne,
animowane, edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami.
Mogą to być obrazy prezentujące różne rodzaje aktywności górskiej np. wspinaczkę, narciarstwo,
filmy przyrodnicze, reportaże społeczno-polityczne, filmy promujące tradycje i kulturę górską, filmy
poruszające problematykę praw człowieka na terenach górskich.

§3
Selekcja filmów
O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne
podane w § 2 decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 15.SzFG.
Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 15.SzFG.
Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu.

§4
Jury konkursu filmowego
Filmy w sekcji konkursowej ocenia jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska
filmowego, artystycznego i górskiego. Jury może przyznać sześć nagród.
Jury młodzieżowe, przyznaje jedną nagrodę w sekcji konkursowej.
Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.
Informacja o członkach jury 15.SzFG zostanie opublikowana na stronie www.spotkania.zakopane.pl
i w katalogu festiwalowym.

§5
Nagrody
Jury 15.SzFG może przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim,
na którą składa się statuetka Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł.
Nagroda Schroniska PTTK nad Morskim Okiem dla Najlepszego Filmu Polskiego
Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej.
Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
za film, który w najlepszy sposób obrazuje głęboką i nierozerwalną więź człowieka z naturą.
Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Nagroda Polskiego Związku Alpinizmu
za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach.
Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Nagroda Specjalna Polskich Kolei Linowych
organizatora akcji edukacyjnej „Odpowiedzialnie w góry!” za film, który promuje postawy poszanowania przyrody i zachowania zasad, które wpływają na bezpieczeństwo podczas aktywnego spędzania czasu w górach. Jest to nagroda rzeczowa.
Nagroda w kategorii kulturalno-społecznej
za film, który w najlepszy sposób obrazuje ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia
społeczności górskich. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra
i nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Nagroda Specjalna
może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi, jest to nagroda rzeczowa.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu. Statuetki są autorstwa Marcina Rząsy.

W ramach 15. SzFG są przyznawane również:
Nagroda Jury Młodych Filmowców i Filmoznawców to nagroda studentów
z wyższych szkół filmowych i dziennikarstwa.
Nagroda Jury Młodzieżowego to nagroda specjalna przygotowana przez młodzież
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.
Nagroda Publiczności składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody rzeczowej.
Nagroda jest przyznawana przez publiczność 15.SzFG poprzez głosowanie na najlepszy film.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie kategorii przyznawanych nagród.

§6
Werdykt
Oficjalne ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali 15.SzFG.
Organizator zastrzega prawo nieprzyznania wszystkich nagród w konkursie filmowym.
Przyznanie nagrody za najlepszy film polski nie wyklucza filmu z możliwości otrzymania nagrody
w konkursie międzynarodowym.

§7
Zgłoszenia
Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 31 maja 2019 roku.
Do tego czasu należy przesłać na platrofmę Film Freeway:
1) Link do filmu do pobrania przez np. Dropbox, FTP
2) Wypełniony formularz zgłoszeniowy
3) Link do zwiastuna filmu
O tym, czy film został zakwalifikowany do konkursu lub do sekcji pozakonkursowej zgłaszający
zostaną poinformowani mailowo. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.spotkania.zakopane.pl najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.
Filmy zakwalifikowane do konkursu lub do sekcji pozakonkursowej należy nadesłać w formacie:
HD w formacie MP4 kodowane H264, 1920×1080.
Wraz z filmem należy przysłać kadry przeznaczone do publikacji w katalogu festiwalowym
i materiałach promocyjnych oraz listę dialogową (do filmów w języku innym niż polski).
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów, jeżeli będą przesyłane na konkurs w innej
formie niż elektroniczna. Wysyłka materiałów na koszt zgłaszających na adres:
Spotkania z Filmem Górskim
ul. Makuszyńskiego 15 b
34-500 Zakopane

§8
Promocja
Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych
15. SzFG. Organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe niż 2 min. lub 10 % długości
filmu, w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych SzFG, w tym w celu produkcji filmów
reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji.
W ramach 15.SzFG, mogą zostać zorganizowane pofestiwalowe pokazy wybranych przez
organizatora filmów. W formularzu zgłoszeniowym jest przewidziane miejsce na wyrażenie zgody
na udział filmu w pokazach pofestiwalowych. Z osobami, które wyrażą zgodę (formularz
zgłoszeniowy) SzFG kontaktuje się w sprawie ustalenia terminów i warunków pokazów. 3

§9
Archiwum
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum.
Zwrot nadesłanych pocztą filmów/materiałów nastąpi wyłącznie na prośbę zgłaszających.

§10
Akceptacja warunków
Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz
postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca
film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw
autorskich ani żadnych przepisów prawa.

Zakopane, 19 lutego 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin – do pobrania