Filmy konkursowe

Dodano: 20.6.2014

Międzynarodowy Konkurs Filmowy - zgłoszenia

10. Spotkania z Filmem Górskim Międzynarodowy Konkurs Filmowy
Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

§1
Termin


10. Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) odbędą się w dniach 3-7 września 2014 r.
w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim, zrzeszone w The International Alliance for Mountain Film.


§2
Filmy


Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane po 30 czerwca 2012 r., za wyjątkiem filmów zgłoszonych w poprzednich latach. Forma obrazu jest dowolna – na konkurs można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami. Mogą to być obrazy prezentujące różne rodzaje aktywności górskiej np. wspinaczkę, czy narciarstwo, filmy przyrodnicze, reportaże społeczno-polityczne, filmy promujące tradycje i kulturę górską, filmy poruszające problematykę praw człowieka na terenach górskich lub inne.

§3
Konkurs filmowy


O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne podane w § 2 decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 10.SzFG. O tym, czy film przeszedł pomyślnie kwalifikacje autor zostanie poinformowany do 31 lipca 2014 roku. Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 10.SzFG. Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu na zakończeniu festiwalu. Filmy nie zakwalifikowane do konkursu mogą zostać pokazane w sekcji poza konkursowej.

§4
Jury konkursu


Filmy konkursowe oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska filmowego, artystycznego i górskiego. Obradami Jury kieruje przewodniczący powołany przez grono jurorów. Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.

§5
Nagrody


Jury może przyznać następujące nagrody:
  • Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim, na którą składa się statuetka Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł.
  • Nagroda Naczelnika TOPR za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach.
  • Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
  • Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film, który w najlepszy sposób obrazuje głęboką i nierozerwalną więź człowieka z naturą. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
  • Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film, który w najlepszy sposób obrazuje ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
  • Nagroda Publiczności składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody rzeczowej.
  • Nagroda Specjalna 10.SzFG może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi 10.SzFG.
    Jest to nagroda rzeczowa.
  • Nagroda Jury Młodzieży to nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

* Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu.
* Statuetki autorstwa Marcina Rząsy.


§6
Werdykt


Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w sobotę 6 września 2014 roku podczas gali finałowej w Zakopanem. Organizator zastrzega prawo nie przyznania wszystkich nagród w konkursie filmowym.


§7
Zgłoszenia i formularze

Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 15 czerwca 2014 roku.
Do tego czasu należy przesłać na adres: info@spotkania.zakopane.pl film przez np. Dropbox, FTP (lub pocztą na adres korespondencyjny w formacie DVD lub BlueRay), kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu, kadry z filmu przeznaczone do publikacji w katalogu festiwalowym i materiałach promocyjnych oraz link do zwiastuna do zamieszczenia na stronie www.spotkania.zakopane.pl.

Adres korespondencyjny:
Spotkania z Filmem Górskim
ul. Makuszyńskiego 15 b
34-500 Zakopane

Wysyłka materiałów emisyjnych jest na koszt zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów.


§8
Promocja

Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych 10. SzFG. Organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe niż 2 min. lub 10 % długości filmu, w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych SzFG, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji.

W ramach 10.SzFG, mogą zostać zorganizowane pofestiwalowe pokazy wybranych przez Organizatora filmów. W formularzu zgłoszeniowym jest przewidziane miejsce na wyrażenie zgody na udział filmu w pokazach pofestiwalowych non-profit. Osoby, które wyrażą zgodę (formularz zgłoszeniowy) będą informowane o datach i miejscach dodatkowych pokazów.


§9
Archiwum

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum. Zwrot nadesłanych filmów/materiałów nastąpi wyłącznie na prośbę zgłaszających.


§10
Akceptacja warunków

Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw autorskich ani żadnych przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Dołącz do nas