Filmy

Dodano: 24.1.2017

13. Spotkania z Filmem Górskim - Międzynarodowy Konkurs Filmowy

13-ta edycja Spotkań z Filmem Górskim odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 3 września 2017 roku. Zgłoszenia do międzynarodowego konkursu filmów górskich można przysyłać do 31 maja. Poniżej zamieszczamy regulamin i formularz zgłoszeniowy.
REGULAMIN

§1
Termin

13. Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) odbędą się w dniach 30 sierpnia – 3 września 2017 r. w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim (SzFG), zrzeszone w The International Alliance for Mountain Film.

§2
Filmy

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane od 2015 r.
Forma obrazu jest dowolna – na konkurs można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami.
Mogą to być obrazy prezentujące różne rodzaje aktywności górskiej np. wspinaczkę, narciarstwo, filmy przyrodnicze, reportaże społeczno-polityczne, filmy promujące tradycje i kulturę górską, filmy poruszające problematykę praw człowieka na terenach górskich.

§3
Selekcja filmów

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne podane w § 2 decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 13.SzFG. Filmy niezakwalifikowane do konkursu mogą zostać pokazane poza sekcją konkursową.
Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 13.SzFG.
Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu.

§4
Jury konkursu filmowego

Filmy w sekcji konkursowej ocenia jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska filmowego, artystycznego i górskiego. Jury może przyznać pięć nagród.
Jury młodzieżowe, przyznaje jedną nagrodę w sekcji konkursowej.
Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.
Informacja o członkach jury 13.SzFG zostanie opublikowana na stronie www.spotkania.zakopane.pl i w katalogu festiwalowym.

§5
Nagrody

Jury 13.SzFG może przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim, na którą składa się statuetka Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł.
Nagroda za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach.
Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film, który w najlepszy sposób obrazuje głęboką i nierozerwalną więź człowieka z naturą. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film, który w najlepszy sposób obrazuje ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Nagroda Specjalna może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi, jest to nagroda rzeczowa.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu. Statuetki są autorstwa Marcina Rząsy.
W ramach 13. SzFG są przyznawane również:

Nagroda Jury Młodzieżowego to nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Nagroda Publiczności składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody rzeczowej.
Nagroda jest przyznawana przez publiczność 13.SzFG poprzez głosowanie na najlepszy film.

§6
Werdykt

Oficjalne ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali 13.SzFG.
Organizator zastrzega prawo nieprzyznania wszystkich nagród w konkursie filmowym.

§7
Zgłoszenia

Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 31 maja 2017 roku.
Do tego czasu należy przesłać na email: info@spotkania.zakopane.pl
1) Link do filmu przez np. Dropbox, FTP
2) Wypełniony formularz zgłoszeniowy
3) Link do zwiastuna filmu

O tym, czy film został zakwalifikowany do konkursu lub do sekcji pozakonkursowej zgłaszający zostaną poinformowani mailowo. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.spotkania.zakopane.pl najpóźniej do 31 lipca 2017 roku.

Filmy zakwalifikowane do konkursu lub do sekcji pozakonkursowej należy nadesłać w formacie:
HD w formacie MP4 kodowane H264, 1920x1080.
Wraz z filmem należy przysłać kadry przeznaczone do publikacji w katalogu festiwalowym i materiałach promocyjnych oraz listę dialogową (do filmów w języku innym niż polski).

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów, jeżeli będą przesyłane na konkurs w innej formie niż elektroniczna.

Wysyłka materiałów na koszt zgłaszających na adres:
Spotkania z Filmem Górskim
ul. Makuszyńskiego 15 b
34-500 Zakopane

§8
Promocja

Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych
13. SzFG. Organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe niż 2 min. lub 10 % długości filmu, w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych SzFG, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji.

W ramach 13.SzFG, mogą zostać zorganizowane pofestiwalowe pokazy wybranych przez organizatora filmów. W formularzu zgłoszeniowym jest przewidziane miejsce na wyrażenie zgody na udział filmu w pokazach pofestiwalowych. Z osobami, które wyrażą zgodę (formularz zgłoszeniowy) SzFG kontaktuje się w sprawie ustalenia terminów i warunków pokazów.

§9
Archiwum

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum. Zwrot nadesłanych pocztą filmów/materiałów nastąpi wyłącznie na prośbę zgłaszających.

§10
Akceptacja warunków

Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw autorskich ani żadnych przepisów prawa.


Zakopane, 6 lutego 2017 r.


FORMULARZ
Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Pliki do pobrania

Dołącz do nas