Filmy

Dodano: 23.3.2016

12. Międzynarodowy konkurs filmowy

Termin nadsyłania zgłoszeń minął 10 czerwca, listę filmów konkursowych opublikujemy wkrótce na stronie. W konkursie przewidziano cztery nagrody na łączną kwotę 10.000 zł. oraz nagrody rzeczowe. Na zwycięzców czekają wspaniałe statuetki autorstwa Marcina Rząsy.
REGULAMIN


§1
Termin

12. Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) odbędą się w dniach 31 sierpnia – 4 września 2016 r.
w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim, zrzeszone w The International Alliance for Mountain Film.

§2
Filmy

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane po 30 czerwca 2014 r., za wyjątkiem filmów zgłoszonych w poprzednich latach. Forma obrazu jest dowolna – na konkurs można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami. Mogą to być obrazy prezentujące różne rodzaje aktywności górskiej np. wspinaczkę, czy narciarstwo, filmy przyrodnicze, reportaże społeczno-polityczne, filmy promujące tradycje i kulturę górską, filmy poruszające problematykę praw człowieka na terenach górskich lub inne.

§3
Konkurs filmowy

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne podane w § 2 decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 12.SzFG. O tym, czy film przeszedł pomyślnie kwalifikacje zgłaszający zostanie poinformowany do 31 lipca 2016 roku. Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 12.SzFG. Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu na zakończeniu festiwalu. Filmy niezakwalifikowane do konkursu mogą zostać pokazane w sekcji poza konkursowej.

§4
Jury konkursu

Filmy konkursowe oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska filmowego, artystycznego i górskiego. Obradami Jury kieruje przewodniczący powołany przez grono jurorów. Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.

§5
Nagrody

Jury może przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim,
na którą składa się statuetka Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł.
Nagroda Naczelnika TOPR
za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach.
Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
za film, który w najlepszy sposób obrazuje głęboką i nierozerwalną więź człowieka z naturą. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane
za film, który w najlepszy sposób obrazuje ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
Nagroda Publiczności
składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody rzeczowej.
Nagroda Specjalna 12.SzFG
może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi 12.SzFG.
Jest to nagroda rzeczowa.
Nagroda Jury Młodzieżowego
to nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

* Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu
* Statuetki autorstwa Marcina Rząsy

§6
Werdykt

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w sobotę 3 września 2016 roku podczas gali finałowej w Zakopanem. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania wszystkich nagród w konkursie filmowym.

§7
Zgłoszenia i formularze

Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 10 czerwca 2016 roku.
Do tego czasu należy przesłać na adres: info@spotkania.zakopane.pl
film przez np. Dropbox, FTP (lub pocztą na adres korespondencyjny w formacie DVD lub BlueRay),
kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu,
kadry z filmu przeznaczone do publikacji w katalogu festiwalowym i materiałach promocyjnych oraz link do zwiastuna do zamieszczenia na stronie www.spotkania.zakopane.pl.
Do filmów w języku innym niż polski należy załączyć listę dialogową.

Adres korespondencyjny:
Spotkania z Filmem Górskim
ul. Makuszyńskiego 15 b
34-500 Zakopane

Wysyłka materiałów emisyjnych jest na koszt zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów.

§8
Promocja

Organizator zastrzega prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych 12. SzFG. Organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe niż 2 min. lub 10 % długości filmu, w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych SzFG, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji.

W ramach 12.SzFG, mogą zostać zorganizowane pofestiwalowe pokazy wybranych przez organizatora filmów. W formularzu zgłoszeniowym jest przewidziane miejsce na wyrażenie zgody na udział filmu w pokazach pofestiwalowych. Z osobami, które wyrażą zgodę (formularz zgłoszeniowy) będziemy się kontaktować w sprawie ustalenia warunków dodatkowych pokazów.

§9
Archiwum

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum. Zwrot nadesłanych filmów/materiałów nastąpi wyłącznie na prośbę zgłaszających.

§10
Akceptacja warunków

Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw autorskich ani żadnych przepisów prawa.

Zakopane, 15 marca 2016 r.


FORMULARZ
Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Pliki do pobrania

Dołącz do nas